Buku Pendidikan Agama Islam Kelas 11 SMA

SMA Kelas 11

Buku Pendidikan Agama Islam Kelas 11 SMA
Kelas 11
Pengarang Firmanasari, Husna Consun Peristiwaty
Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional
Tahun 2011
Baca Online Beli Buku

File akan tersedia dalam:

detik

AD.

Materi Pendidikan Agama Islam

Kata Sambutan ............................................................................. iii
Kata Pengantar ............................................................................ v
Daftar Isi ....................................................................................... vi
Semester 1

Bab1 Berkompetisi dalam Kebaikan ....................................... 1
A. Al-Qur ’an Surah Al-Baqarah ayat 148 Tentang Kompetisidalam Kebajikan ................................................................................ 2
B . Al-Qur ’an Surah Al-F ±¯ir ayat 32 Tentang Kompetisidalam Kebajikan ................................................................................ 3
C. Perilaku Kompetisi dalam Kebajikan ............................................ 4
Refleksi ........................................................................................................ 9
Rangkuman ............................................................................................... 9
Uji Kompetensi ......................................................................................... 10

Bab 2 Menyantuni Kaum Dhu’afa .............................................. 13
A. Al-Qur ’an Surah Al-Isr ± ayat 26-27 tentang Menyantuni
Kaum Dhu’afa .................................................................................. 14

B . Al-Qur ’an Surah Al- Baqarah ayat 177 tentang MenyantuniKaum Dhu’afa ................................................................................... 15
C. Perilaku Manusia dalam Menyantuni Kaum Dhu’afa .............. 17Refleksi ........................................................................................................ 23
Rangkuman ............................................................................................... 23
Uji Kompetensi ......................................................................................... 25

Bab 3 Iman kepada Rasul-rasul Allah ...................................... 27
A. Pendahuluan ..................................................................................... 28
B . Jumlah dan Kelompok Kelompok Uluz Azmi ............................. 29
C. Sifat dan Tugas Rasul ....................................................................... 30
D. Tanda-tanda Kenabian ..................................................................... 32
E . Tanda-Tanda Beriman Kepada Rasul Allah ................................. 33
F. Perilaku yang Menunjukkan Keimanan kepada Rasul Allah .. 38
Refleksi ........................................................................................................ 41
Rangkuman ............................................................................................... 41
Uji Kompetensi ........................................................................\................. 41

Bab 4 Taubat dan Raja’ ............................................................. 43

A. Pendahuluan ........................................................................\............. 44
B . Makna dan Penjelasan Taubat ....................................................... 44
C. Makna dan Penjelasan Raja’ ........................................................... 49
Refleksi ........................................................................................................ 53
Rangkuman ............................................................................................... 53

Bab 5 Asas-asas Transaksi Ekonomi dalam Islam ................... 55
A. Pendahuluan..................................................................................... 56
B . Hukum Jual Beli dalam Islam ......................................................... 57
C. Syarat dan Rukun Jual Beli ............................................................ 58
C. Asas-Asas Transaksi Ekonomi dalam Islam ................................ 61
E . Jual Beli yang syah menurut Islam ............................................... 65
F. Macam-maca m Jual Beli ................................................................... 67
Refleksi ........................................................................................................ 69
Rangkuman ............................................................................................... 69
Uji Kompetensi ........................................................................\................. 71

Bab 6 Perkembangan Islam pada Abad Pertengahan ............ 73
A. Dunia Islam pada Abad Pertengahan ........................................... 74
B . Perkembangan Islam pada Abad Pertengahan ........................... 77
C. Pengaruh Islam abad Pertengahan di Indonesia ........................ 81
Refleksi........................................................................................................ 83
Rangkuman ............................................................................................... 83
Uji Kompetensi ......................................................................................... 83
Latihan Ulangan Semester 1 .......................................... 85
Semester 2

Bab 7 Menjaga Kelestarian Li ngkungan Hidup ....................... 93
A. Pendahuluan ..................................................................................... 94
B . Al-Qur ’an Surah Ar-Rum ayat 41-42 tentang perintah menjaga kelestarian lingkungan hidup ....................................... 94
C. Al-Qur ’an Surah Al-‘Araf ayat 56-58 tentang perintah menjaga kelestarian lingkungan hidup ....................................... 96
D. Al-Qur ’an Surah ¢ad ayat 27 tentang perintah menjaga
kelestarian lingkungan hidup ........................................................ 98
E . Kegiatan Melestarikan Lingkungan Hidup ................................. 99
Refleksi ........................................................................................................ 103
Rangkuman ............................................................................................... 103
Uji Kompetensi ........................................................................................ 103

Bab 8 Iman kepada Kitab-kitab Allah ..................................... 105
A. Pendahuluan ........................................................................\............. 106
B . Pengertian Iman kepada Kitab-Kitab Allah ................................. 106
C. Fungsi Iman kepada Kitab-Kitab Allah ........................................ 109
D. Hikmah Iman kepada Kitab-Kitab Allah ...................................... 110
E. Penutup .............................................................................................. 113
Refleksi ........................................................................................................ 115
Rangkuman ............................................................................................... 115
Uji Kompetensi ......................................................................................... 115

Bab 9 Menghargai Hasil Karya Orang Lain ............................ 117
A. Makna Karya ..................................................................................... 118
B . Muslim yang produktif ................................................................... 119
Pendidikan Agama Islam v i i i
C. Etos Kerja Seorang Muslim ............................................................ 121
D. Berkarya sebagai Ibadah ................................................................. 126
Refleksi........................................................................................................ 128
Rangkuman ............................................................................................... 128
Uji Kompetensi ......................................................................................... 131

Bab 10 Perbuatan yang Ter masuk Dosa Besar ........................... 133
A. Pendahuluan.................................................................................... 134
B . Pengertian Dosa Besar ..................................................................... 135
C. Perilaku yang termasuk Dosa Besar ............................................. 137
D. Cara Melebur dosa ............................................................................ 141
Refleksi ........................................................................................................ 143
Rangkuman ............................................................................................... 143
Uji Kompetensi ......................................................................................... 145

Bab 11 Perawatan Jenazah ......................................................... 147
A. Takziah dan Ziarah Kubur ............................................................. 148
B . Perawatan Jenazah .......................................................................... 154
C. Makna Kematian ............................................................................... 157
Rangkuman ............................................................................................... 159
Refleksi ........................................................................................................ 159
Uji Kompetensi ......................................................................................... 161
Bab 12 Khutbah, Tabligh, dan Dakwah ...................................... 165
A. Pengertian Khutbah, Ta blig dan Dakwah................................... 166
B . Ketentuan Khutbah, Ta blig, dan Dakwah.................................. 168
C. Cara menyusun Teks Khutbah Jum’at dan Dakwah ................. 170
Refleksi ........................................................................................................ 173
Rangkuman ............................................................................................... 175
Uji Kompetensi ......................................................................................... 175

Bab 13 Perkembangan Islam pada Abad Modern ..................... 177
A. Dunia Islam pada Masa Modern .................................................... 174
B . Perkembangan Islam pada Masa Modern .................................... 174
C. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Masa Modern ............ 178
D. Perkembangan Islam Modern di Indonesia ................................. 178
Refleksi ........................................................................................................ 18

Rangkuman ..............................................................................................181
Uji Kompetensi ......................................................................................... 183
Latihan Ulangan Semester 2 .......................................... 189
Glosarium ......................................................................... 196
Indeks ............................................................................... 198
Daftar Pustaka ................................................................. 200