Buku Pendidikan Agama Islam Kelas 6 SD - Muhammad Imron, dkk

SD Kelas 6

Buku Pendidikan Agama Islam Kelas 6 SD - Muhammad Imron, dkk
Kelas 6
Pengarang Muhammad Imron, Taufiq Hidayatullah, dan Zamrotul
Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional
Tahun 2011
Baca Online Beli di Gramedia

File akan tersedia dalam:

detik

AD.

Materi Pendidikan Agama Islam

 KATA SAMBUTAN ...................................................................... iii
KATA PENGANTAR .................................................................... iv
PENDAHULUAN ......................................................................... v
PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU ............................................ vi
DAFTAR ISI ................................................................................ viii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................... x
LAMPIRAN................................................................................. xii

BAB 1 SURAH AL-QODR DAN AL-’ALAQ 1 - 5 ..................... 1
A. Surah Al-Qodr ...................................................................... 2
B. Surah Al-’Alaq ...................................................................... 8
Rangkuman ................................................................................ 17
Uji Kompetensi ........................................................................... 17

BAB 2 IMAN KEPADA HARI AKHIR ......................................... 19
A. Pengertian hari akhir ............................................................. 20
B. Macam-macam hari akhir .................................................... 22
C. Nama-nama hari akhir ......................................................... 23
D. Tanda-tanda hari akhir ......................................................... 24
Rangkuman ................................................................................ 28
Uji Kompetensi ........................................................................... 28

BAB 3 KISAH ABU LAHAB, ABU JAHAL DAN MUSAILAMAHAL-KA •ZAB ..................................................................... 31
A. Kisah Abu Lahab .................................................................. 33
B. Kisah Abu Jahal .................................................................... 34
C. Kisah Musailamah Al-Ka•zab .................................................. 35
Rangkuman ................................................................................ 38
Uji Kompetensi ........................................................................... 39

BAB 4 PERILAKU TERCELA ABU LAHAB, ABU JAHAL
DAN MUSAILAMAH AL-KA •ZAB .................................... 41
A. Menghindari Perilaku Dengki seperti Abu Lahabdan Abu Jahal ...................................................................... 42
B. Menghindari Perilaku Bohong seperti MusailamahAl-Ka •zab ................................................................................ 44
Rangkuman ................................................................................ 48
Uji Kompetensi ........................................................................... 48
Pendidikan Agama Islam Kelas VI ix

BAB 5 IBADAH PADA BULAN RAMADHAN ........................... 51
A. Shalat Tarawih ...................................................................... 52
B. Tadarus Al-Qur’an ................................................................ 53
Rangkuman ................................................................................ 58
Uji Kompetensi ........................................................................... 59
ULANGAN SEMESTER 1........................................................... 61

BAB 6 AYAT PILIHAN .............................................................. 63
A. Surah Al-Maidah ayat 3 ........................................................ 64
B. Surah Al-Hujurat ayat 13 ...................................................... 70
Rangkuman ................................................................................ 80
Uji Kompetensi ........................................................................... 80

BAB 7 IMAN KEPADA QADHA DAN QODAR ......................... 83
A. Pengertin Qadha dan Qodar ................................................. 84
B. Macam-macam Qadar......................................................... 85
C. Kayakinan terhadap Qadha dan Qadar ............................... 87
Rangkuman ................................................................................ 90
Uji Kompetensi ........................................................................... 90

BAB 8 KISAH KAUM MUHAJIRIN DAN ANSHOR ................... 93
A. Perjuangan Kaum Muhajirin ................................................. 94
B. Perjuangan Kaum Anshar ..................................................... 95
Rangkuman ................................................................................ 99
Uji Kompetensi ........................................................................... 99

BAB 9 PERILAKU TERPUJI KAUM MUHAJIRIN DAN ANSHAR ... 101
A. Meneladani Perilaku Kaum Muhajirin ................................... 102
B. Meneladani Perilaku Kaum Anshar ....................................... 103
Rangkuman ................................................................................ 108
Uji Kompetensi ........................................................................... 108

BAB 10 ZAKAT ........................................................................... 111
A. Pengertian Zakat ................................................................... 112
B. Hukum Membayar Zakat ...................................................... 113
C. Macam-macam Zakat ........................................................... 114
D. Mustahik Zakat ..................................................................... 118
Rangkuman ................................................................................ 122
Uji Kompetensi ........................................................................... 122
ULANGAN SEMESTER 2........................................................... 125
LATIHAN ULANGAN AKHIR SEKOLAH .................................... 127

GLOSARIUM .............................................................................. 135
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................... 136
INDEKS ...................................................................................... 137