Buku Pendidikan Agama Islam Untuk SD Kelas III

Buku Pendidikan Agama Islam Untuk SD Kelas III


Kelas 3
Pengarang Uay Zoharudin, Destedy Mas Ridowansyah, Yadi Mulya
Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional
Tahun 2011
Bagikan kepada teman anda.

Materi Pendidikan Agama Islam Untuk SD Kelas III


Kata Sambutan ..................................................................................................... iii
Kata pengantar..................................................................................................... iv
Daftar isi .............................................................................................................. v
Pendahuluan ......................................................................................................... vii
Daftar Gambar ...................................................................................................... ix

Bab 1 Membaca Kalimat dalam Al-Qur'an ................................................... 1
A. Membaca Kalimat Al-Qur'an........................................................... 2
B. Menulis Kalimat dalam Al-Qur'an ................................................ 5

Bab 2 SIfat Wajib bagi Allah Swt................................................................... 1 1
A. Wujud ............................................................................................ 12
B. Qidam ............................................................................................ 13
C. Baqa.............................................................................................. 14
D. Mukhalafatu LilHawadisi ........................................................ 15
E. QiyamuhuBinafsihi-................................................................... 16

Bab 3 Sikap Terpuji........................................................................................ 23
A. Percaya Diri ................................................................................... 24
B. Tekun ............................................................................................ 25
C. Hemat ............................................................................................ 27

Bab 4 Melaksanakan Salat dengan Tertib..................................................... 37
A. Pengertian Salat ......................................................................... 38
B. Hukum Salat................................................................................ 38
C. Tata Cara Salat............................................................................... 39
Ulangan Semester 1....................................................................... 56

Bab 5 Membaca dan Menulis Al-Qur'an ...................................................... 61
A. Adab Membaca dan Mempelajari Al-Qur'an .............................. 62
B. Membaca Huruf-Huruf dalam Al-Qur'an ...................................... 63
C. Menulis Huruf-Huruf dalam Al-Qur'an.......................................... 66

Bab 6 Sifat Mustahil bagi Allah Swt. ........................................................... 77
A. Adam ............................................................................................. 78
B. Hudus.......................................................................................... 78  
C. Fana........................................................................................... 79
D. Mumasalatu Lil Hawadisi......................................................... 79
E. Muhtajun Ligairihi...................................................................... 80
F. Ta'addud ......................................................................................... 80
G. ‘Ajzun ............................................................................................ 81
H. Kara– hah ....................................................................................... 82
I. Jahlun ........................................................................................... 82
J. Mautun ......................................................................................... 83
K.Summun ........................................................................................ 83
L. ‘Umyun........................................................................................... 84
M. Bukmun ........................................................................................ 84
N. Ajzan........................................................................................... 85
O. Karihan ......................................................................................... 85
P. Jahilun ......................................................................................... 85
Q. Mayyitun ...................................................................................... 85
R. As• amma ........................................................................................ 86
S. A'ma ............................................................................................... 86
T. Abkama ......................................................................................... 86

Bab 7 Perilaku Terpuji .................................................................................... 91
A. Setia Kawan ................................................................................. 92
B. Kerja Keras ................................................................................. 94
C. Perilaku Sayang terhadap Binatang ............................................. 96
D. Perilaku Sayang terhadap Lingkungan........................................ 97

Bab 8 Melakukan Salat Fardu ...................................................................... 103
A. Menyebutkan Salat Fardu.......................................................... 104
B. Praktik Salat Fardu ...................................................................... 105
Ulangan Semester 2 ............................................................................ 127
Daftar pustaka ................................................................................................... 132

Glosarium ............................................................................................................. 133
Indeks.................................................................................................................. 134
Lampiran .............................................................................................................. 135
Daftar Isi