Buku Pendidikan Agama Islam Untuk SD Kelas III - Uay Zoharudin, Destedy Mas R, Yadi M

SD Kelas 3

Buku Pendidikan Agama Islam Untuk SD Kelas III - Uay Zoharudin, Destedy Mas R, Yadi M
Kelas 3
Pengarang Uay Zoharudin, Destedy Mas Ridowansyah, Yadi Mulya
Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional
Tahun 2011

 

Baca Online

File akan tersedia dalam:

detik

AD.

Materi Pendidikan Agama Islam Untuk SD Kelas III


Kata Sambutan ..................................................................................................... iii
Kata pengantar..................................................................................................... iv
Daftar isi .............................................................................................................. v
Pendahuluan ......................................................................................................... vii
Daftar Gambar ...................................................................................................... ix

Bab 1 Membaca Kalimat dalam Al-Qur'an ................................................... 1
A. Membaca Kalimat Al-Qur'an........................................................... 2
B. Menulis Kalimat dalam Al-Qur'an ................................................ 5

Bab 2 SIfat Wajib bagi Allah Swt................................................................... 1 1
A. Wujud ............................................................................................ 12
B. Qidam ............................................................................................ 13
C. Baqa.............................................................................................. 14
D. Mukhalafatu LilHawadisi ........................................................ 15
E. QiyamuhuBinafsihi-................................................................... 16

Bab 3 Sikap Terpuji........................................................................................ 23
A. Percaya Diri ................................................................................... 24
B. Tekun ............................................................................................ 25
C. Hemat ............................................................................................ 27

Bab 4 Melaksanakan Salat dengan Tertib..................................................... 37
A. Pengertian Salat ......................................................................... 38
B. Hukum Salat................................................................................ 38
C. Tata Cara Salat............................................................................... 39
Ulangan Semester 1....................................................................... 56

Bab 5 Membaca dan Menulis Al-Qur'an ...................................................... 61
A. Adab Membaca dan Mempelajari Al-Qur'an .............................. 62
B. Membaca Huruf-Huruf dalam Al-Qur'an ...................................... 63
C. Menulis Huruf-Huruf dalam Al-Qur'an.......................................... 66

Bab 6 Sifat Mustahil bagi Allah Swt. ........................................................... 77
A. Adam ............................................................................................. 78
B. Hudus.......................................................................................... 78  
C. Fana........................................................................................... 79
D. Mumasalatu Lil Hawadisi......................................................... 79
E. Muhtajun Ligairihi...................................................................... 80
F. Ta'addud ......................................................................................... 80
G. ‘Ajzun ............................................................................................ 81
H. Kara– hah ....................................................................................... 82
I. Jahlun ........................................................................................... 82
J. Mautun ......................................................................................... 83
K.Summun ........................................................................................ 83
L. ‘Umyun........................................................................................... 84
M. Bukmun ........................................................................................ 84
N. Ajzan........................................................................................... 85
O. Karihan ......................................................................................... 85
P. Jahilun ......................................................................................... 85
Q. Mayyitun ...................................................................................... 85
R. As• amma ........................................................................................ 86
S. A'ma ............................................................................................... 86
T. Abkama ......................................................................................... 86

Bab 7 Perilaku Terpuji .................................................................................... 91
A. Setia Kawan ................................................................................. 92
B. Kerja Keras ................................................................................. 94
C. Perilaku Sayang terhadap Binatang ............................................. 96
D. Perilaku Sayang terhadap Lingkungan........................................ 97

Bab 8 Melakukan Salat Fardu ...................................................................... 103
A. Menyebutkan Salat Fardu.......................................................... 104
B. Praktik Salat Fardu ...................................................................... 105
Ulangan Semester 2 ............................................................................ 127
Daftar pustaka ................................................................................................... 132

Glosarium ............................................................................................................. 133
Indeks.................................................................................................................. 134
Lampiran .............................................................................................................. 135
Daftar Isi