Buku Pendidikan Agama Islam Untuk SD Kelas V

Buku Pendidikan Agama Islam Untuk SD Kelas V


Kelas 5
Pengarang Syarifudin, Lilik Agus Suyanti
Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional
Tahun 2011
Bagikan kepada teman anda.

Materi Pendidikan Agama Islam Untuk SD Kelas V

Kata Sambutan ------------------------------------------------------------------------------ iii
Kata Pengantar------------------------------------------------------------------------------ iv
Daftar Isi ------------------------------------------------------------------------------------ v
Daftar Gambar ---------------------------------------------------------------------------------- vii
Pendahuluan--------------------------------------------------------------------------------- viii

BAB I Surah Al-Lahab dan Al-Kafirun --------------------------------------------- 1
A . Surah Al-Lahab----------------------------------------------------------------- 2
B. Surah Al-Kafirun --------------------------------------------------------------- 5
Uji Kompetensi--------------------------------------------------------------------- 10

BAB II Beriman kepada Kitab-kitab Allah swt. ---------------------------------- 13
A. Nama-nama Kitab Allah swt. dan Rasul yang Menerimanya -------- 14
B. Al-Qur’an sebagai Kitab Suci Allah swt. yang Terakhir --------------- 16
Uji Kompetensi--------------------------------------------------------------------- 20

BAB III Kisah Nabi Ayyub a.s., Musa a.s., dan Isa a.s. ------------------------- 23
A. Kisah Nabi Ayyub a.s -------------------------------------------------------- 24
B. Kisah Nabi Musa a.s. -------------------------------------------------------- 26
C. Kisah Nabi Isa a.s ------------------------------------------------------------- 33
Uji Kompetensi--------------------------------------------------------------------- 36

BAB IV Perilaku T erpuji ------------------------------------------------------------------ 39
A. Meneladani Perilaku Nabi Ayyub a.s ------------------------------------- 40
B. Meneladani Perilaku Nabi Musa a.s -------------------------------------- 41
C. Meneladani Perilaku Nabi Isa a.s ------------------------------------------ 43
Uji Kompetensi--------------------------------------------------------------------- 46

BAB V Azan dan Iqamah --------------------------------------------------------------- 49
A. Melafalkan Bacaan Azan ---------------------------------------------------- 50
B . Melafalkan Bacaan Iqamah------------------------------------------------- 51
C. Mengumandangkan Azan dan Iqamah------------------------------------ 53
D. Kandungan Bacaan Azan dan Iqamah------------------------------------ 53
Uji Kompetensi--------------------------------------------------------------------- 54
Latihan Semester Gasal ------------------------------------------------------------------- 57- -

BAB VI Surah Al-Ma‘un dan Al-Fil ---------------------------------------------------- 61
A . Surah Al-Ma‘un----------------------------------------------------------------- 62
B. Surah Al-Fil --------------------------------------------------------------------- 66
Uji Kompetensi--------------------------------------------------------------------- 71

BAB VII Beriman kepada Rasul-rasul Allah ---------------------------------------- 73
A. Nama-nama Rasul Allah swt. ----------------------------------------------- 74
B. Nama-nama Rasul Ulul Azmi----------------------------------------------- 77
C. Perbedaan antara Nabi dan Rasul----------------------------------------- 83
Uji Kompetensi--------------------------------------------------------------------- 84

BAB VIII Kisah Khalifah Abu Bakar r .a. dan Umar bin Khatt ab r .a. --------- 87
A. Kisah Khalifah Abu Bakar r.a. ---------------------------------------------- 98
B. Kisah Khalifah Umar bin Khattab r.a. ------------------------------------- 95
Uji Kompetensi--------------------------------------------------------------------- 102

BAB IX Perilaku T erpuji ------------------------------------------------------------------ 105
A. Meneladani Perilaku Khalifah Abu Bakar r.a. ---------------------------- 106
B. Meneladani Perilaku Khalifah Umar bin Khattab r.a. ------------------ 110
Uji Kompetensi --------------------------------------------------------------------- 114

BAB X Mengenal Puasa Wajib -------------------------------------------------------- 117
A . Ketentuan-ketentuan Puasa Ramadan----------------------------------- 118
B. Hikmah Melaksanakan Puasa ---------------------------------------------- 127
Uji Kompetensi--------------------------------------------------------------------- 129
Latihan Semester Genap ------------------------------------------------------------------ 131

Daftar Pustaka --------------------------------------------------------------------------------- 136
Glosarium------------------------------------------------------------------------------------ 137
Indeks ------------------------------------------------------------------------------------ 138-

Gambar 1.1. Mengkaji Al-Qur’an ........................................ 1
Gambar 1.2. Kota Mekah .................................................... 9
Gambar 2.1. Kitab Suci Al-Qur’an ...................................... 13
Gambar 2.2.Gua Hira’ ....................................................... 16
Gambar 2.3. Padang Arafah ............................................... 18
Gambar 3.1. Piramida dan Patung Spink di Mesir .................. 23
Gambar 3.2. Binatang Ternak ............................................. 24
Gambar 3.3. Laut Merah ..................................................... 29
Gambar 3.4. Bethlehem ..................................................... 33
Gambar 4.1. Ceramah Agama ........................................... 39
Gambar 4.2. Nabi Isa dan Ibunya, Maryam ............................ 45
Gambar 5.1. Orang yang Mengumandangkan Azan .............. 49
Gambar 5.2. Shalat Berjamaah ............................................. 51
Gambar 6.1. Orang Miskin ..................................................... 61
Gambar 6.2. Panti Asuhan Anak Yatim ................................... 65
Gambar 7.1. Beribadah kepada Allah ..................................... 73
Gambar 7.2. Tugas Rasul Memberikan Bimbingan ............... 74
Gambar 7.3. Sungai Nil pada Masa Sekarang ....................... 79
Gambar 8.1. Kota Madinah.................................................... 87
Gambar 8.2. Gua Sur ............................................................. 89
Gambar 8.3. Kota Damaskus, Syiria ..................................... 94
Gambar 8.4. Kota Yerussalem ............................................... 99
Gambar 8.5. Masjid Umar ...................................................... 100
Gambar 9.1. Para Sahabat Nabi saw. Bermusyawarah ........ 105
Gambar 10.1. Menunaikan Ibadah Puasa Hukumnya Wajib .... 117
Gambar 10.2. Melakukan Perjalanan Jauh Diperbolehkanuntuk Tidak Berpuasa ........................................ 124