Buku Ayo Mengaji 6 Kelas 6 SD

SD Kelas 6

Buku Ayo Mengaji 6 Kelas 6 SD
Kelas 6
Pengarang Asep Puji Syukur, Zakaria Lutfi, dan Hanjaeli
Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional
Tahun 2011
Baca Online

File akan tersedia dalam:

detik

AD.

Materi Ayo Mengaji 6


Kata Sambutan .......................................................................................................... iii
Kata Pengantar .......................................................................................................... iv
Daftar Isi ......................................................................................................................v
Daftar Gambar ........................................................................................................... viii
Pendahuluan ............................................................................................................... x
Petunjuk Penggunaan Buku................................................................................... xi

Bab 1. Surah Al-Qadr dan Surah Al-’Alaq: 1-5....................................... 1
A. Membaca dan Mengartikan Surah Al-Qadr .............................................. 2
B. Membaca dan Mengartikan Surah Al-’Alaq: 1-5 ..................................... 6
Rangkuman ................................................................................................................. 11
Uji Kompetensi 1 ...................................................................................................... 12

Bab 2. Iman Kepada Hari Akhir.................................................................... 15
A. Pengertian Hari Akhir ........................................................................................ 19
B. Macam-macam Kiamat .................................................................................... 20
C. Nama-nama Hari Akhir .................................................................................... 21
D. Tanda-tanda Hari Akhir .................................................................................... 23
E. Dampak Iman Kepada Hari Akhir ................................................................. 25
Rangkuman ................................................................................................................. 26
Uji Kompetensi 2 ...................................................................................................... 27

Bab 3. Kisah Abu Lahab, Abu Jahal dan Musailamah Al-Ka ab29
A. Kisah Abu Lahab ................................................................................................. 31
B. Klsah Abu Jahal ................................................................................................... 32
C. Kisah Musailamah Al-Kaab ......................................................................... 34
Rangkuman ................................................................................................................. 37
Uji Kompetensi 3 ...................................................................................................... 38

Bab 4. Menghindari Perilaku Tercela......................................................... 41
A. Menghindari Perilaku Dengki Seperti Abu Lahab dan Abu Jahal........... 42
B. Menghindari Perilaku Bohong Seperti Musailamah Al- Kaab ............. 44
Rangkuman ................................................................................................................. 47
Uji Kompetensi 4 ...................................................................................................... 48

Bab 5. Ibadah pada Bulan Ramadan.......................................................... 51
A. Salat Tarawih ........................................................................................................ 53
B. Tadarus Al-Qur’an ............................................................................................... 56
Rangkuman ................................................................................................................. 60
Uji Kompetensi 5 ...................................................................................................... 61
Uji Kompetensi Akhir Semester Ganjil ............................................... 63

Bab 6. Surah Al-Maidah: 3 dan Al-Hujurat: 13...................................... 69
A. Membaca dan Mengartikan QS. Al-M idah: 3 ......................................... 71
B. Membaca dan Mengartikan QS. Al-ujur t ayat 13 ............................... 76
Rangkuman ................................................................................................................. 80
Uji Kompetensi 6 ...................................................................................................... 81

Bab 7. Iman Kepada Qada dan Qadar........................................................ 83
A. Pengertian Qada dan Contohnya.................................................................. 84
B. Pengertian Qadar dan Contohnya................................................................ 85
C. Menunjukkan Keyakinan terhadap Qada dan Qadar ............................. 86
Rangkuman ................................................................................................................. 90
Uji Kompetensi 7 ...................................................................................................... 90

Bab 8. Kisah Perjuangan Kaum Muhajirin dan An ar........................ 93
A. Kisah Perjuangan Kaum Muhajirin................................................................ 94
B. Kisah Perjuangan Kaum An ar ........................................................................ 98
Rangkuman ................................................................................................................. 101
Uji Kompetensi 8 ...................................................................................................... 102

Bab 9. Meneladani Perilaku Terpuji Kaum Muhajirin dan An ar... 105
A. Meneladani Kegigihan Perjuangan Kaum Muhajirin .............................. 106
B. Meneladani Perilaku Tolong Menolong Kaum An ar ............................. 108
Rangkuman ................................................................................................................. 111
Uji Kompetensi 9 ...................................................................................................... 112

Bab 10. Kewajiban Membayar Zakat......................................................... 115
A. Pengertian Zakat ................................................................................................ 116
B. Macam-macam Zakat ....................................................................................... 117
C. Ketentuan Zakat Fitrah ..................................................................................... 117
Rangkuman ................................................................................................................. 121
Uji Kompetensi 10 .................................................................................................... 122.
Uji Kompetensi Akhir Semester Genap .............................................. 125

Glosarium ............................................................................................. 131
Indeks ................................................................................................... 133
Daftar Pustaka ..................................................................................... 134
Lampiran .............................................................................................. 136

1. Kunci Jawaban Soal Terpilih ............................................................................ 136
2. Pedoman Transliterasi Huruh Arab ke Huruf Latin .................................. 139
3 . Kisah Teladan ....................................................................................................... 141