Buku Siswa- Pendidikan Agama Islam dan BP SMP/Mts Kelas VII

Buku Siswa- Pendidikan Agama Islam dan BP SMP/Mts Kelas VII


Kelas : 7
Pengarang Muhammad Ahsan, Sumiyati, dan Mustahdi
Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud
Tahun 2017
Bagikan kepada teman anda.

Materi Buku Siswa- Pendidikan Agama Islam dan BP SMP/Mts Kelas VII

Bab 4. Indahnya Kebersaman dengan Berjamaah ............................................................... 46

A. Renungkanlah ..................................................................................................... 47
B. Cermatilah .......................................................................................................... 47
C. Ayo £alat Berjamaah! .......................................................................................... 48
D. Tata Cara £alat Berjamaah .................................................................................. 51
E. Pembiasaan £alat Berjamaah .............................................................................. 52

Rangkuman ........................................................................................................ 54
Ayo Berlatih ....................................................................................................... 55

Bab 5. Selamat Datang Nabi Kekasihku ............................................................................. 60

A. Renungkanlah ..................................................................................................... 61
B. Cermatilah .......................................................................................................... 61
C. Kehadiran Sang Kekasih .................................................................................... 62
D. Nabi Muhammad saw. Diangkat Menjadi Rasul ................................................ 64
E. Dakwah Nabi Muhammad saw. di Mekah .......................................................... 66

Rangkuman ........................................................................................................ 70

Ayo Berlatih ....................................................................................................... 71

Bab 6. Dengan Ilmu Pengetahuan Semua Menjadi Lebih Mudah ..................................... 76

A. Renungkanlah .................................................................................................... 77
B. Cermatilah ......................................................................................................... 77
C. Mari Membaca 78
1. Q.S. ar-Rahm±n/55: 33 .................................................................. 78
2. Membaca Q.S. al-Muj±dalah/58: 11 .............................................................. 78
3. ..... 79
4. Q.S. ar-Rahm±n/55: 33 .............................................................. 81
5. Q.S. al-Muj±dalah/58: 11 .......................................................... 82
D. Mari Memahami al-Qur’±n ................................................................................ 83

1. Q.S. ar-Rahm±n/55: 33 serta Hadis Terkait ................................. 83
2. Kandungan Q.S. al-Muj±dalah/58: 11 serta Hadis Terkait ............................ 84
E. Perilaku Orang yang Cinta Ilmu Pengetahuan ................................................... 85

Rangkuman ........................................................................................................ 88

Ayo Berlatih ....................................................................................................... 89

Bab 7. Ingin Meneladani Ketaatan Malaikat-Malaikat Allah Swt. .................................... 94

A. Renungkanlah ..................................................................................................... 95
B. Cermatilah .......................................................................................................... 96
C. Siapakah Malaikat Itu? ....................................................................................... 96
D. Nama dan Tugas Malaikat .................................................................................. 98
E. Perilaku Beriman kepada Malaikat Alla Swt. .................................................. 99

Rangkuman ........................................................................................................ 101

Ayo Berlatih ....................................................................................................... 102

Membaca

Menerapkan Ilmu Tajwid tentang “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah
Mengartikan
Mengartikan
Kandungan


Bab 8. Berempati Itu Mudah, Menghormati Itu Indah ........................................................ 108

A. Renungkanlah ..................................................................................................... 109
B. Cermatilah .......................................................................................................... 110
C. Mari Berempati ................................................................................................... 110
D. Mari Menghormati Orang Tua Kita ................................................................... 112
E. Mari Menghormati Guru ..................................................................................... 115

Rangkuman ........................................................................................................ 117
Ayo Berlatih ....................................................................................................... 118

Bab 9. Memupuk Rasa Persatuan pada Hari yang Kita Tunggu ......................................... 125

A. Renungkanlah ..................................................................................................... 126
B. Cermatilah .......................................................................................................... 126
C. Apa £alat Jumat itu? ............................................................................................ 127
D. Ketentuan £alat Jumat ........................................................................................ 127
E. Aku Ingin Bisa £alat Jumat ................................................................................ 131

Rangkuman ........................................................................................................ 133

Ayo Berlatih ............................................................................. .................. 134

Bab 10. Islam Memberikan Kemudahan melalui ¢alat Jamak dan Qa¡ar .......................... 139

A. Renungkanlah ..................................................................................................... 140
B. Cermatilah .......................................................................................................... 140
C. Aku Ingin Tahu Ketentuan £alat Jama’ .............................................................. 139
D. Aku Ingin Tahu Ketentuan £alat Qa¡ar .............................................................. 143
E. Aku Bisa £alat Jama’ dan Qa£ar .......................................................................... 144

Rangkuman ........................................................................................................ 151

Ayo Berlatih ....................................................................................................... 151

Bab 11. Hijrah ke Madinah, Sebuah Kisah yang Membanggakan ...................................... 157

A. Renungkanlah ..................................................................................................... 158
B. Cermatilah .......................................................................................................... 158
C. Sebab-Sebab Rasulullah Hijrah ......................................................................... 159
D. Berita Gembira dari Kota Ya¡rib ........................................................................ 160
E. Perjalanan Hijrah Rasulullah saw. ..................................................................... 161
F. Dakwah Nabi Muhammad saw. di Madinah. ...................................................... 163

Rangkuman ........................................................................................................ 166

Ayo Berlatih ....................................................................................................... 167 

Bab 12. Al-Khulaf±u Ar-R±syidµn Penerus Perjuangan Nabi Muhammad saw. ................ 172

A. Renungkanlah ...................................................................................................... 173
B. Cermatilah ........................................................................................................... 174
C. Abu Bakar as-Sidd³q Bijaksana dan Tegas .......................................................... 174
D. Umar bin Khattab Tegas dan Pemberani ............................................................. 176
E. Usman bin Affan Baik Hati dan Dermawan ........................................................ 178
F. Ali bin Abi Thali Cerdas dan Sabar .................................................................. 179
Rangkuman ......................................................................................................... 181

Ayo Berlatih ........................................................................................................ 182
Bab 13. Hidup Lebih Damai dengan Ikhlas, Sabar, dan Pemaaf ................................... 187

A. Renungkanlah ...................................................................................................... 188
B. Cermatilah ........................................................................................................... 188
C. Mari Belajar al-Qur’±n ........................................................................................ 189

1. Membaca al-Qur’±n ....................................................................................... 189
a. Membaca Q.S. an-Nis±/4:146, .................................................................. 189
b. Membaca Q.S. al-Baqarah/2: 153 ............................................................ 189
c. Membaca Q.S. ±li-Imr±n/3: 134 ............................................................... 189
2. Memahami Hukum Bacaan Nun Sukun/Tanwin .............................................. 189
3. Menerapkan Bacaan Mim Sukun ..................................................................... 191
4. Mengartikan Q.S. an-Nis±/4:146/ Q.S. al-Baqarah/2: 153/ ........................................................................................ 193
D. Mari Memahami al-Qur’±n ................................................................................ 195
1. Kandungan Q.S. An-Nis±/4:146 serta Hadis Terkait ...................................... 196
2. Kandungan Q.S. Al-Baqarah/2: 153 serta Hadis Terkait ............................... 196
3. Kandungan Q.S. Ali-Imr±n/3: 134 serta Hadis Terkait .............. ...... 197
E. Perilaku Ikhlas, Sabar, dan Pemaaf ..................................................................... 198

Rangkuman ......................................................................................................... 201

Ayo Berlatih ........................................................................................................ 202
Indeks .................................................................................................................................. 208
Glosarium ............................................................................................................................. 211
Daftar Pustaka ...................................................................................................................... 213
Profil Penulis ........................................................................................................................ 215
Profil Penelaah .................................................................................. .......................... 218
Ikhtisar ............................................................................................. ........................... 223